We geven niet op zolang er geen gelijkheid is: een brede oproep om mee te doen aan de feministische staking op 8 maart 2023!

Vanuit Latijns-Amerika, Spanje, Zwitserland en vele andere landen wint de internationale oproep tot een vrouwen*staking sinds 2018 aan kracht.
In een tijd van historische sociale, economische, democratische en milieucrisis hebben de rijkste 1% bijna twee derde van alle sinds 2020 geproduceerde nieuwe rijkdom buitgemaakt. Deze crises treffen met name vrouwen, de werkende klasse (met of zonder baan), migranten en/of geracialiseerde mensen en genderminderheden.

Ondanks en wegens onze verschillende ervaringen, strijd en acties vinden wij het belangrijk om ons aan te sluiten bij deze oproep tot staking en mobilisatie voor gelijkheid en deze te versterken. Door een dag of een uur te stoppen met betaald werk, huishoudelijke taken, studie en/of consumeren, willen we laten zien dat “als vrouwen stoppen, de wereld stopt met draaien

1. Weg met de onzekerheid van vrouwen*! Voor lonen, arbeidsvoorwaarden en pensioenen die een waardig leven mogelijk maken!

Of het nu de zorg is of de non-profitsector, de kleinhandel of de schoonmaak: vrouwen zijn oververtegenwoordigd in deze essentiële, maar zeer slechtbetaalde sectoren. Ze worden nog meer uitgebuit als ze een onzeker verblijf hebben, zonder werkvergunning.
In 2023 verdienen vrouwen in België 21,6% per jaar minder dan mannen, alle sectoren samen. Tussen 1980 en 2020 is het aandeel van vrouwen met een deeltijdbaan gestegen van 20% tot 42%, tegenover 11% van de mannen in 2020. Toch koos slechts een minderheid van hen hier bewust voor. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in sectoren met zeer lage lonen en tijdelijke contracten.

Verhoog het minimumloon, beperk gedwongen deeltijdwerk. 

Al deze ongelijkheden werken door in het vervangingsinkomen en stapelen zich op bij het pensioen:  het gemiddelde pensioen voor vrouwen in België bedraagt minder dan 1000€/per maand. Terwijl de Vivaldi-regering zegt de gelijkheid van mannen en vrouwen te willen verdedigen, zal de hervorming van het minimumpensioen de ongelijkheid alleen maar verder doen toenemen.

Met de huidige inflatie zijn de rekeningen onbetaalbaar geworden. We moeten de prijzen blokkeren, niet onze lonen, noch onze uitkeringen.

De kinderbijslag moet de werkelijke kosten van de kinderen dekken.

2. Investeer in crèches en collectieve oplossingen ter bestrijding van de dubbele werkdag voor vrouwen
Huishouden, kinderen, boodschappen, … vrouwen nemen nog steeds 2/3 van de huishoudelijke en gezinstaken op zich (2). Bij eenoudergezinnen is dit 100%. Eén verzorgster voor 9 kinderen bij de kinderopvang, zoals in Vlaanderen het geval is, is gevaarlijk voor de kinderen en onhoudbaar voor de werknemers. De situatie is vergelijkbaar in de andere opvang- en zorgsectoren. Gezien deze situatie moeten we veel meer investeren in kinderopvang en alle openbare en gemeenschapsdiensten zonder winstoogmerk. Dit zou niet alleen de gebruikers helpen, maar ook de werknemers in deze sectoren, waar men met een tekort aan personeel en middelen kampt.

We moeten ook een betere combinatie van privé- en beroepsleven mogelijk maken. Vrije tijd is altijd een strijd geweest. Ook nu nog is onze vrije tijd een afspiegeling van de ongelijkheid. In tegenstelling tot wat de Vivaldi-regering doet, willen wij de toegang tot thematisch verlof en tijdskrediet verbeteren en de toegekende vergoeding verhogen. Wij willen een collectieve arbeidstijdverkorting met behoud van loon in plaats van flexi-jobs.

3. Ambitieuze middelen om een einde te maken aan geweld

Fysiek, psychologisch en seksueel geweld hebben nog altijd een verwoestende impact op alle vrouwen, thuis, op het werk en op straat, in elk stadium van hun leven. In 2022 werden ten minste 24 vrouwen*moorden geregistreerd. 94% van de vrouwen zegt seksisme op het werk te hebben ervaren (bron = JUMP seksisme, verschijnt binnenkort). Elke dag worden er 20 aangiftes van partnergeweld gedaan door vrouwen die besluiten deze stap te zetten. Maar dit is zonder enige garantie op bescherming of verhaal, gezien het gebrek aan capaciteit van de begeleidingsdiensten en het voortdurende onvermogen van politie en justitie om in de meeste gevallen adequaat op te treden.

Een gebrek aan financiële autonomie of een onzeker statuut versterkt dit geweld nog en dwingt ons tot een gevaarlijke economische afhankelijkheid van onze misbruikers. Het slechte functioneren en gebrek aan financiering van opvangstructuren, administratieve en politieke traagheid isoleert en brengt vrouwen* in gevaar.

Er is structurele financiering nodig voor ambitieuze plannen om geweld tegen vrouwen* te bestrijden.
Er moet massaal geïnvesteerd worden in preventie, met name om ervoor te zorgen dat justitie en politie de slachtoffers beter kunnen begeleiden.

4. Strijden tegen extreemrechts en conservatief beleid.

In België en wereldwijd groeien conservatieve en/of extreemrechtse partijen en ideeën. Hun bedrieglijk sociale imago vormt een dekmantel voor hun verdeel-en-heers-agenda en ondermijnt de mensenrechten van vrouwen en minderheden. Met name als het gaat om vrije keuze en toegang tot reproductieve en gezondheidszorgrechten.


Een oproep aan alle vrouwen* om deel te nemen aan de staking en aan iedereen om acties voor gelijkheid te steunen.
Op het werk, thuis, op school en overal elders willen we dat onze rechten worden gerespecteerd! We hebben allemaal baat bij gelijkheid.
Wij nodigen iedereen uit om zich samen met hun collega’s, buren en naasten te mobiliseren en deel te nemen of steun te verlenen aan een van de vele acties die overal in het land en in de wereld zullen plaatsvinden. Of het nu gaat om een werkonderbreking, een steunbetuiging aan je raam, deelname aan een betoging op straat, het organiseren van een personeelsvergadering, een schoolstaking, een bijeenkomst, … Laten we ook solidair zijn met degenen die nooit het werk kunnen neerleggen. Wij zijn solidair met alle vrouwen over de hele wereld.
Als vrouwen* stoppen, stopt de wereld met draaien.

OPROEP VOOR EEN VROUWEN*STAKING OP 8 MAART 2023

Op 8 maart 2023 roept het Collect.i.e.f 8 Maars vrouwen* op om in heel België te staken.
Voor het vijfde jaar op rij zullen duizenden vrouwen* in het hele land op straat komen met als boodschap “Als vrouwen stoppen, stopt de wereld. We maken momenteel een ongekende sociale, energie-, economische, klimaat- en politieke crisis door. Deze crisissen treffen vooral vrouwen, genderminderheden, personen die slachtoffer zijn van racisme, migranten en gehandicapten. Maar ze dwingen ons ook om ons te verenigen. Onze strijd kent geen grenzen! Wij zijn solidair met alle vrouwen over de hele wereld.

WAT IS EEN VROUWENSTAKING?
De vrouwenstaking is een historisch strijdmiddel in de internationale feministische strijd. Het maakt de belangrijke rol die het werk van vrouwen speelt in het functioneren van deze maatschappij zichtbaar. We zijn allemaal werkende vrouwen, of we nu in loondienst zijn, werken als zelfstandige, informeel, onbetaald of huishoudelijk werk verrichten.


WAAROM IS HET NOG STEEDS NODIG OM TE MOBILISEREN EN TE STAKEN IN 2023?

Een waardig leven verzekeren: lonen, pensioenen, koopkracht.
In 2023 verdient een vrouw nog steeds 21,6% per jaar minder dan een man (alle sectoren samen). 43% van de vrouwen werkt deeltijd, tegenover 11% van de mannen. Maar slechts en minderheid van hen heeft daar ook effectief voor gekozen. Gemiddeld verdient een vrouw op pensioen 400 euro minder dan een man. De huidige hervorming van de minimumpensioenen kan de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zelfs vergroten. In deze economische crisis worden rekeningen onbetaalbaar en stijgen de kosten van levensonderhoud. We moeten de stijging van de rekeningen blokkeren, niet die van onze lonen. Wij hebben genoeg van deze ongelijkheden die ons in de armoede storten.

Voor betere openbare diensten en voor meer waardering voor jobs waarin vrouwen oververtegenwoordigd zijn.
Voor het vinden van collectieve oplossingen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven. Er zijn te weinig plaatsen in de crèche, maatschappelijk werkers zijn ten einde raad en ziekenhuizen zitten in nood. Stop de afbraak van openbare diensten en de devaluatie van de zorgberoepen. Dat zorgt ervoor dat de collectieve verantwoordelijkheid bijna uitsluitend op de schouders van vrouwen* ligt.

Voor de vrije zelfbeschikking over onze lichamen en toegankelijke gezondheidsdiensten voor iedereen.
Het abortusrecht is nog steeds beperkt en weinig toegankelijk voor vrouwen* in precaire situaties en voor migrantenvrouwen. Abortus is een fundamenteel recht. In België wachten we nog steeds op de volledige depenalisering van abortus. Een tampontaks 21%. Te weinig seksuele en relationele vorming op school. Te weinig preventie van seksueel en gendergerelateerd geweld. Een hardnekkig transfoob, homofoob klimaat zonder echte structuren voor de opvang van slachtoffers. Stop de bemoeienis met ons lichaam en ons leven.

Voor het beëindigen van geweld tegen vrouwen*
In 2022 stierven 22 vrouwen* omdat ze vrouw* waren. Per dag worden 20 klachten ingediend voor huiselijk geweld. De opvangstructuren worden te weinig gefinancierd en functioneren niet altijd goed. Daarnaast is er nog de administratieve en politieke traagheid. Dit alles isoleert vrouwen* en brengt hen in gevaar. Stop feminicides, stop moorden op vrouwen* omdat ze vrouw* zijn. Stop de politieke en juridische medeplichtigheid waar de daders van profiteren. Stop het medisch en gynaecologisch geweld en moeilijkheden bij de toegang tot zorg. Stop fysiek en psychologisch geweld (huiselijk, seksueel, relationeel, intimidatie op straat en op het werk …)

Voor de verdediging van ons leven, voor respect voor onze aarde en tegen de ineenstorting van de biodiversiteit.
Deze zomer stonden onze bossen in brand, hebben we droogte en enorme overstromingen meegemaakt. Sinds juli hebben we de hulpbronnen van de planeet uitgeput. Deze winter zijn we getuige van de absurditeit van het WK voetbal in Qatar en de ramp van COP27. Stop de politieke passiviteit, van gebroken beloften, van de 1% van de rijksten die onze planeet vernietigen met medeplichtigheid van regeringen.

Voor een waardige opvang en migratiebeleid en tegen het racisme dat ons verdeelt. Duizenden mensen, waaronder vrouwen* en kinderen, slapen op straat. Bezuinigingen, onmenselijk migratiebeleid, onmogelijke trajecten voor alleenstaande minderjarigen en migranten zonder papieren. Stop de racistische politiek die zorgt voor opsluiting, armoede en dood. Regularisatie voor iedereen.


EEN VROUWENSTAKING? HOE DEEL TE NEMEN?
Om concrete en doeltreffende maatregelen tegen deze structurele ongelijkheden te eisen, roept het Collecti.e.f 8 Maars vrouwen* op om te staken. Dat kan op verschillende manieren. Op 8 maart kunt u stoppen met werken op uw werkplek, thuis geen huishoudelijk werk doen, niet naar de les gaan. Wees solidair met stakende vrouwen*, maar ook met hen die nooit kunnen stoppen!
Wij roepen iedereen op om symbolische acties, bijeenkomsten, vergaderingen, demonstraties en flash mobs te organiseren en lawaai te maken, zowel binnen als buiten de werkplek. Versier je balkon, je werkplek, je stad. Maak een post op sociale media onder de hashtag #8M2023.
Neem deel aan lokale acties, organiseer kinderopvang zodat iedereen naar acties kan gaan. Druk je stempel. Stop een uur of een hele dag, om te laten zien dat “als vrouwen stoppen, de wereld stopt.”
Neem voor acties op uw werkplek contact op met uw vakbond om te zien wat de praktische aspecten van staking zijn.

Oproep tot Vrouwenstaking 2022

Het Collecti.e.f 8 maars roept op tot een nationale vrouwenstaking*


Op 8 maart, de internationale strijddag voor vrouwenrechten, roept het Collecti.e.f 8.Maars alle vrouwen en genderminderheden op tot een nationale vrouwenstaking. Dat doen we in navolging van massaal opgevolgde vrouwenstakingen in Spanje, Zwitserland, Latijns-Amerika én van de vrouwenstakingen in België de afgelopen drie jaar. Wij roepen vrouwen op om de zorgtaken te staken, het betaalde werk of de lessen te onderbreken en niet te consumeren. Met deze actie wijzen we op de belangrijke rol van het werk van vrouwen: dat werk houdt de samenleving draaiende. Want als vrouwen stoppen, stopt de wereld.

verder lezen

Interprofessioneel akkoord : nationale staking voor loonherwaardering

Vier miljoen Belgische werknemers worden getroffen door de huidige loononderhandelingen. De werkgevers hebben de onderhandelingsmarge beperkt tot 0,4%, een belachelijk bedrag gezien onze behoeften en de rijkdom die wij elke dag creëren. Deze marge is restrictief en beperkt derhalve de loonstijgingen in alle particuliere sectoren, op straffe van boetes.

Lees verder “Interprofessioneel akkoord : nationale staking voor loonherwaardering”

“Sterk en trots, in staking tegen hun crisis”: op #8maars was het overal in België feministische staking

Groot succes voor de derde vrouwen*staking ! Duizenden mensen mobiliseerden zich in heel het land op Internationale Vrouwen*dag. Dat deden ze op stakingspiketten, vakbondsacties, bijeenkomsten, fietsparades en allerlei soorten interventies.

Voor het derde jaar op rij heeft het Collecti.e.f 8 maars vrouwen* opgeroepen om te staken in België. De ABVV, de ACV en vele andere collectieven hebben de oproep gevolgd. Net zoals vorige jaren richtte de staking zich op 4 types werk: betaald werk, zorg voor anderen, consumptie, en studies.

In deze buitengewone periode gaf de staking duizenden vrouwen* de kans elkaar tegemoet te komen. Samen vroegen ze aandacht voor het feit dat deze crisis de de ongelijkheden en het geweld tegen vrouwen* heeft verergerd. De crisis heeft ook het essentiële werk van vrouwen* in de eerste lijn tegen COVID-19 in de kijker gezet, essentieel werk dat nochtans ondergewaardeerd en onderbetaald wordt.

Overal in België gingen verschillende betogingen en bijeenkomsten door, met respect voor de coronamaatregelen. De bijeenkomsten in de namiddag brachten een honderdtal mensen samen in Leuven, Hasselt, Doornik, Namen, Bergen en Louvain-La-Neuve. In Charleroi waren ze met 300, in Gent bijna 400, in Antwerpen 500 en in Brussel meer dan 1500. Velen grepen de kans om een versterking van de sociale zekerheid te eisen, een effectief abortusrecht, betere middelen en ondersteuning tegen geweld op vrouwen* en voor de zorgsector.

Overal in het land gingen ook affichages, performances, koorzang, en fietsparades door. Acties en stakingspiketten werden doorheen de dag georganiseerd, onder andere met de vakbonden. Deze dag was een gelegenheid voor vrouwen* uit verschillende sectoren om in staking te gaan: advocaten, werkneemsters uit de zorgsector, de voedingssector, de socio-culturele sector, centra voor gezinsplanning, maar ook studenten, alleenstaande moeders en werkneemsters van de MIVB. Lessen werden onderbroken, en sommige winkels hielden de deuren gesloten.

De staking maakt deel uit van een internationale beweging die op 8 maart honderdduizenden vrouwen* in heel de wereld gemobiliseerd heeft.

*vrouwen en genderminderheden

Hier is een terugblik in foto’s op deze strijddag. Meer foto’s en video’s kan je vinden op de sociale media van de lokale groepen en in deze gedeelde map.

De staking komt eraan

We zijn nu minder dan één week ver van de 3e vrouwen*staking in België, ben je klaar? Overal in het land zijn lokale 8 maars groepen en andere collectieven zich aan het organiseren om van deze stakingsdag een dag van strijd, ontmoetingen, bezinning en vreugde te maken. Hier is een overzicht van de komende acties, gevolgd door enkele tips om je klaar te stomen.

Lees verder “De staking komt eraan”